Menu
Człowiek, który nie czyta dobrych książek, w niczym nie jest lepszy od tego, który w ogóle nie umie czytać

Mark Twain

Polityka prywatności w serwisie internetowym Wydawnictwa Azyl

Niniejszy dokument przedstawia zasady dotyczące prywatności i plików cookie obowiązujące na stronie internetowej Wydawnictwa Azyl (dalej: „Wydawnictwo”). Strona Wydawnictwa może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. W razie przekierowania na strony zewnętrzne, zalecamy zapoznanie się z obowiązującymi na nich zasadami dotyczącymi prywatności.
KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY, AKCEPTUJĄ PAŃSTWO PONIŻSZE ZASADY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE przyjęte w Wydawnictwie Azyl

Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies

 1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies przyjęty w naszym serwisie internetowym (dalej: „Serwis”) został stworzony przez Wydawnictwo Azyl - pełna nazwa prawna: Doradztwo Podatkowe z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 80 C m.12, 03-290 Warszawa, NIP 8661482158, REGON 142884463 w celu:
  • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Serwis,
  • udzielenia Użytkownikom informacji dotyczącej wykorzystywania plików cookies w Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), (dalej: „Prawo telekomunikacyjne”).
 2. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach oraz zasady składania zamówień na usługi świadczone drogą elektroniczną obowiązujące w Serwisie.
 3. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności: w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) , (dalej „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”), a także Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Zastrzegamy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Wydawnictwo nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Doradzamy Użytkownikowi, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, o ile takie zostały stworzone, a w przypadku ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 5. Zastrzegamy, że na podstawie zawieranych przez nas umów w ramach Serwisu wynajmujemy miejsca na zamieszczanie reklam różnym podmiotom. Podmioty te winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych. Możemy jednak nie mieć realnego wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies, wobec czego namawiamy Użytkowników, by zapoznawali się z dokumentami dotyczącymi polityki ochrony prywatności i zasad wykorzystywania cookies przez te podmioty. Jesteśmy też otwarci na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i odpowiemy na nie na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Informacje o użytkownikach gromadzone prze Serwis i ich wykorzystywanie

 1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na wymaganym poziomie, stosownie do treści art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą. Przetwarzanie tychże danych przez Wydawnictwo zależy od wyrażenia przez nią zgody. Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach, np. przy badaniach ankietowych czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.
 2. Wszystkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisu, służą głównie do realizacji zobowiązań Wydawnictwa wobec klientów. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:
  • po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
  • jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Przypominamy, że Wydawnictwo jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.
 4. W ramach Serwisu zamieszczane są formularze zamówień, które umożliwiają Użytkownikom złożenie zamówienia na oferowane przez Wydawnictwo produkty i usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane do realizacji zobowiązań na ich rzecz.
 5. Zaprenumerowanie elektronicznych produktów wydawanych przez Wydawnictwo wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać Użytkownikowi zamówiony przez niego produkt.
 6. Informacje kontaktowe Użytkownika są także wykorzystywane do nawiązywania z nim kontaktu (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).
 7. Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisu i pozwalają dostosowywać zawartość Serwisu do potrzeb osób korzystających z tej formy przekazu. Ich przetwarzanie zawsze odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje zawarte w logach dostępowych

 1. Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników oraz ich adresów IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www. Adres IP wykorzystywany jest również w celach statystycznych.
 2. Na podstawie uzyskanych w podany powyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane współpracującym osobom trzecim. Obejmują one zwyczajowo informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego Użytkownika Serwisu.
 3. Wydawnictwo może zostać zobowiązane do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organu państwa w związku z prowadzonym przez niego postępowaniem.

Pliki cookie i ich wykorzystywanie

 1. Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dalej: Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
 2. Cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzaniu, że dany użytkownik miał dostęp do określonych treści z danej witryny internetowej.
 3. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Serwisu, wykorzystywane, aby zapewnić:
  • utrzymanie sesji Użytkownika;
  • zapisanie stanu sesji Użytkownika;
  • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania (www.logowanie.wydawnictwoazyl.pl)
  • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie Użytkownika;
  • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe Wydawnictwa;
  • monitoring dostępności usług.
 4. Kategoria plików cookies, które nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego, aby umożliwić:
  • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
  • zapamiętanie wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
  • przywrócenie sesji Użytkownika;
  • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
  • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
  • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu;
  • dopasowanie zawartości produktów do preferencji Użytkownika;
  • ustawienie preferencji ułatwiających pracę z aplikacją;
  • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
  • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
  • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.
 5. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Wydawnictwo lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wydawnictwo zastrzega jednak, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo, a w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Ochrona prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych

 1. Zastrzegamy, że Serwis nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w konkursach organizowanych na jego forum) ma zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez Serwis, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Zabezpieczenia Wydawnictwa

 1. Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkownika zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Wydawnictwa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.
 3. Serwis Wydawnictwa zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji dotyczących ich danych osobowych z bazy danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych drogą elektroniczną.

Zmiany w polityce ochrony prywatności Wydawnictwa

 1. Rozwój Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Wydawnictwo Polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu niezwłocznie, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.
 2. Wobec powyższego zachęcamy wszystkich Użytkowników do odwiedzania zakładki Serwisu „Polityka prywatności”.

Kontakt z Wydawnictwem

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Wydawnictwo Polityki w zakresie ochrony prywatności funkcjonującej w Serwisie, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Patroni medialni

 • www.cogito.com.pl
 • recenzjum.pl
 • efantastyka.pl
 • gildia.pl
 • rynek-ksiazki.pl
 • bookgeek.pl
 • lubimyczytac.pl