Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player
Menu
Człowiek, który nie czyta dobrych książek, w niczym nie jest lepszy od tego, który w ogóle nie umie czytać

Mark Twain

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA AZYL

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa sposób korzystania ze strony internetowej www.wydawnictwoazyl.pl.
 2. Celem korzystania ze strony internetowej www.wydawnictwoazyl.pl jest pozyskiwanie oraz wymiana informacji, a także komunikacja z użytkownikami.

§2. Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte poniżej określenia oznaczają:
  1. Administrator – Wydawnictwo Azyl pełna nazwa prawna Kancelaria Paweł Dymlang Doradztwo Podatkowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjna 80C m.12, 03-290 Warszawa, NIP 8661482158, REGON 142884463;
  2. Dane – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.);  
  3. Hasło – ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji ciąg znaków służący późniejszej autoryzacji Użytkownika. Hasło musi składać się z od 6 do 30 znaków alfanumerycznych;
  4. Konto – przypisany do użytkownika zbiór danych w Serwisie, zawierający dane niezbędne do autoryzacji użytkownika w Serwisie oraz komunikowania się z innymi Użytkownikami;
  5. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika, służący jego identyfikacji i wraz z hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Systemu;
  6. Prawa autorskie – prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne, dobra osobiste bądź prawa o podobnym charakterze (odpowiednio);
  7. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;
  8. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w Serwisie, polegająca na założeniu przez użytkownika Konta oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła;
  9. Serwis – strona www, znajdująca się pod adresem domeny internetowej www.wydawnictwoazyl.pl, a także innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiący platformę internetową będącą własnością Administratora;
  10. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu a także Użytkownik, który utworzył Konto, uprawniony do korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu;
  11. Wydawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności przygotowuje, opracowuje, a następnie drukuje czasopisma, książki, nuty, mapy itp. lub dokonuje ich publikacji w innej formie;
  12. Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest wyraźna zgoda na przetwarzanie Danych osoby składającej oświadczenie wraz z wyraźną zgodą na otrzymywanie informacji od Administratora lub jego kontrahentów;
 2. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży teleinformatycznej lub prawniczej.

§ 3. Przedmiot usługi

 1. Poprzez Serwis użytkownikom oferowany jest dostęp do funkcjonalności bądź możliwość korzystania z zawartości zgodnie z Regulaminem.
 2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnienie w sieci Internet informacji o publikacjach Wydawnictwa Azyl a także o innych publikacjach, wiadomości z rynku wydawniczego i pisarskiego, w celu umożliwienia użytkownikom oceny i komentowania książek i innych publikacji.
 3. Serwis zawiera treści pochodzące od Administratora, Użytkowników, bądź jego kontrahentów, przy czym Administrator nie wybiera i nie selekcjonuje przekazu danych od Użytkowników jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie.

§ 4. Dostęp do Serwisu

 1. Administrator umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie ze wszystkich jego funkcjonalności pod warunkiem akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Administrator udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownikom w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu, którym posługuje się Użytkownik. Brak akceptacji zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności lub zmian tychże dokumentów oznacza brak możliwości korzystania ze wszystkich  funkcjonalności Serwisu.
 3. Przeglądanie Serwisu oraz części jego zawartości może być udostępnione dla każdego użytkownika, przy czym zakres dostępu dla tych osób może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.

§5. Rejestracja konta

 1. Rejestracja Konta w Serwisie odbywa się poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: Loginu oraz Hasła, a także akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, iż:
  1. jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu;
  2. bierze na siebie odpowiedzialność za: 1) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta, w tym Hasła, 2) ograniczenie dostępu osób trzecich oraz 3) za wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu jego Konta.

§6. Dane użytkownika

Wszystkie dane podane podczas rejestracji mogą być zmienione przez Użytkownika. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich w Serwisie, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane przez niego informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść niniejszego Regulaminu oraz dobre obyczaje lub naruszają moralność publiczną.

§7. Oświadczenie użytkowników

 1. Zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników.
 2. Dokonując prawidłowej rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.
 3. W procesie Rejestracji Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora.
 4. Udostępniając treści w Serwisie Użytkownik:
  1. oświadcza, iż jest autorem zamieszczonej treści bądź posiada uprawnienia i zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły być one zamieszczone jako zawartość w Serwisie,
  2. wyraża nieodwołalną zgodę na udostępnianie i zamieszczenie przez Administratora powyższych treści bez ich istotnej modyfikacji, oraz wyraża zgodę na konwersję formatu pliku zamieszczonych danych,
  3. oświadcza, że udziela nieodwołalnej Administratorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie zamieszczanych przez użytkownika treści, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna,
  4. zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszenia praw do opublikowanych przez siebie treści, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
 5. Odwołanie zgody nastąpić może jedynie w formie pisemnej za uprzednią pisemną zgodą Administratora.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na innych Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażających godność lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy, w szczególności treści dotyczących dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, religię, wiek, wyznanie lub pochodzenie.

§8. Ochrona danych użytkownika

Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101 poz. 926 ze zm.); oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144 poz. 1204 ze zm.). Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Użytkownik posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta Użytkownika.

§9. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami w tym w szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006,  Nr 90 poz. 631 ze zm.).
 4. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie, Administrator może czasowo zawiesić uprawnienia Użytkownika. W tym celu zobowiązuje się niezwłocznie skontaktować się z Użytkownikiem i poinformować o zachowaniu, które spowodowało zawieszenie uprawnień. Użytkownik ma prawo odpowiedzieć oraz wyjaśnić swoje zachowanie. Administrator zobowiązuje się rozpatrzeć odpowiedź i cofnąć zawieszenie uprawnień lub podtrzymać swoją decyzję o zawieszeniu. Administrator w przypadku podtrzymania decyzji o zawieszeniu zobowiązuje się ją uzasadnić. Użytkownik, którego uprawnienia związane z dokonywaniem przez niego zmian w Serwisie zostały zawieszone, może w każdym terminie skierować wniosek do Administratora o cofnięcie decyzji o zawieszeniu uprawnień.

§10. Uwarunkowania techniczne

Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje ich dotyczące w formie oprogramowania typu „cookies”.

§11. Usunięcie konta użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto użytkownika z Serwisu. Usunięcie konta Użytkownika powoduje usunięcie jego danych osobowych. Usunięcie konta następuje na stałe i bezpowrotnie. Usunięcie konta Użytkownika pozostaje bez wpływu na udzielone Administratorowi prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie. Usunięcie konta powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 2. Wraz z momentem rozwiązania umowy Login oraz Hasło Użytkownika zostają usunięte oraz Użytkownik traci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji o cechach promocji lub konkursu, w których uczestniczył w ramach Serwisu.
 3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia użytkownika z obowiązku wywiązania się z wszelkich ewentualnych zobowiązań wobec Administratora lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób nie budzący wątpliwości w formie pisemnej.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto z serwisu poprzez wysłanie wiadomości, z konta mailowego podanego w Profilu, z taką prośbą na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§12. Wypowiedzenie umowy przez Administratora

 1. Administrator uprawniony jest wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli:
  1. Użytkownik korzysta z Serwisu, jego zawartości lub funkcjonalności w sposób sprzeczny z umową,
  2. Użytkownik zamieszcza treści, do których wykorzystywanie Serwisu jest niedozwolone, w szczególności poprzez rozpowszechnianie treści pornograficznych, uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
  3. Użytkownik udostępnia przynależące mu Konto do używania osobom trzecim bez pisemnej zgody Administratora.
 2. Zgłoszenia podmiotu trzeciego dotyczące naruszenia przysługujących mu praw przez Użytkownika w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu powinno spełniać kumulatywnie następujące kryteria:
  1. zawierać elektroniczny lub fizyczny podpis osoby, której przysługują prawa bądź działającej w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu przysługują prawa,
  2. zawierać precyzyjny opis zawartości naruszającej wyżej wymienione prawa wraz z załączeniem stosownych dokumentów,
  3. zawierać precyzyjny opis miejsca w serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu),
  4. zawierać dokładny adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail) podmiotu zgłaszającego naruszenie,
  5. zawierać oświadczenie podmiotu zgłaszającego, złożone pod groźbą odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę praw, nie są zaś skierowane na wywołanie jakiejkolwiek szkody Administratorowi lub Użytkownikowi,
  6. zawierać oświadczenie podmiotu zgłaszającego, że jest on podmiotem, któremu powyższe prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu, wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa lub jego czytelnej kopii elektronicznej.
 3. W sytuacjach rodzących uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości zgłoszenia, określonego w ust. 2, Administrator może poprzestać na czasowym zablokowaniu dostępu do zawartości, której dotyczy zgłoszenie. Usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie dostępu do zawartości nie oznacza jednoczesnego uznania, iż powyższe treści stanowią zawartość naruszającą prawa podmiotu zgłaszającego.
 4. Zgłoszenie, które nie spełnia prawidłowo wszystkich kryteriów wymienionych w ust. 2 powyżej, nie może być traktowane jako wiarygodna wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.
 5. Wszelkie zgłoszenia powinny być składane mailem na adres Administratora.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika przez Administratora w przypadkach określonych w Regulaminie jest potwierdzane przez Administratora poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, aktywny w chwili usunięcia Konta.

§13. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub jego kontrahentami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.
 5. Administrator zastrzega, iż zakres Serwisu, jego zawartość oraz funkcjonalność może być w każdej chwili zmieniana przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o zmianie zakresu udostępnianych funkcji z odpowiednim wyprzedzeniem.

§16. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy zarejestrowani mogą składać reklamacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem Serwisu z wyłącznej winy Administratora. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Administratora lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika;
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich posiadanych dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
  4. datę zawarcia umowy;
  5. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika drogą elektroniczną do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja z wyłącznej winy Administratora. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika celem zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną konta użytkownika, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta użytkownika lub Serwisu.
 6. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez niego w reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu maksymalnie o 30 (trzydzieści) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (takie jak awarie sprzętu lub sieci internetowej). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§17. Zmiana Regulaminu

 1. Niektóre świadczone w ramach Serwisu funkcjonalności mogą podlegać dodatkowym warunkom nieokreślonym w niniejszym Regulaminie. Podczas korzystania z takiej funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do dodatkowych warunków oraz Regulaminu. Treść dodatkowych warunków dostępna jest w Serwisie w sposób umożliwiający ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, funkcjonalności lub treści Regulaminu, Polityki ochrony Poufności lub dodatkowych warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 (czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu.

§18. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do Administratora, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 2. Użytkownicy zgadzają się, że umowa może zostać scedowana przez Administratora, w całości lub w części, na rzecz osoby trzeciej. Użytkownicy Zarejestrowani nie mogą scedować umowy na rzecz jakichkolwiek podmiotów.
 3. Niniejszy dokument jak również dokumenty w nim powołane podlegają przepisom polskiego prawa, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).
 4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sąd właściwy dla miasta Warszawy.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2012 r.

Patroni medialni